必威官方下载Splošnipogojiprodajedjetjalabelprofid.o

斯巴达什尼POGOJIPRODAJE

必威官方下载Predmetnisplošnipogjidolocajospletenetrgovinelabelprifisplošnipogjiseuporabjaizaseuporabnike,kikoristijosspletet

必威官方下载sspletno trgoverivadrajbaLABELPROFI,storitvednjad.o.Ozare 18A,2380Slovenj类C,Matičnaštevilka:5871379000,ki Jeponudnikstoriveslovanja

undorabnikasplošnipoji

Uporabnike ajinaročila vsakičfrejozorjennasplošnepogeveposlovanja

splena trgovinajeodprtavsakdan24nrazličnihtehnichrazlogovposlovanjeprekspletnetsato siponudnikpridrzujepravico,dazadolocenlinedolencenPonudnike sortitveizpadaomrežja,izpada električnee

avrašanja,kis temisplositiposedorobneje urejena,veljajopravairaObligajskegazakonika97/07sprembami vnadaljevanju:OZ)Zakona ovarstvu Patrošnikov98/04sprembami vnadaljevanju:ZVPot,Zakanaovuosebnihpodkov94/07,vnadaljevanju:ZVOP-1

spritenisplošnipogojisobjavljeninaspletnistrani必威官方下载https://www.labelprofi.si/znom,da sekuclelahkoznjimikarkolis

OPREDELIEVPERMOV

必威官方下载spletna trgovinalabelprofiogočakupu

必威官方下载Prodajalec vspletni trgovini Labelprofije družba LaBELPROFI

库佩克ozundorabnike fizična alisponjalec

必威官方下载ervljavec sockatkov je družbaLaBELPROFI, storitvednja,Ozare 18A,2380Slovenj类C,Matičnaštevica:5871379000

UPORBNIKI

必威官方下载storitivespletne trgovine LabelProfilakocriti,kdorseregstrirakot uporabnik

sistempridobniškoime,ki jenaslovunjegoveeeUporabniškoime in geslo uporabnikanedvoumnodoločataterpovezujetazvesenimipodkiegistratiti Naročilo诉obrazecstoritevspletne trgovinesstrani

espremba gesla/sla/Lahkoslevenjestori vsvojem uporabniškemracunu

NAROCLILEV POGODBE NA DALJAVO

Postopeknaročila/sklenitbenadjavoeodvije诉Nasledenjihk

开工库拉克:Izbiraizdelka

verstoizdelkasprismeznivrstiizdelkajenavedenokvirendumdobave

二叉科拉克:Specifikacijanaročila

mkoraku uporabnikeiklikne vosarico

Uporabnik(kupec)lakoprgledakosarico库佩克拉什蒂科沙里科

Na spodnjisprikazanokvirenstrošekpošiljanja

3级korak:Datotekazaoblikovanje

Uporabnik(kupec)izbeedatoko(grafičnapradloga) vformu.ai,.pdfali.psdJO Nalozisklikomnadojaj vkosharicospritemsi拉科波马加z Navodilizaoblikovanje

Uporabnik(kupec)lakoprgledakosarico库佩克拉什蒂科沙里科

4级korak:预置kosarice

Uporabnikaabledakoarico,Lahkobrisepoticie,spreminjakolicine invpiše库佩克拉什蒂科沙里科

Kokupec uredikoarico,sklikom v选入polje (sstrinjam sprivil inpogojia)poridi strinjanjessplošnimipogoji inpride v Nasledenjik NakupaspocjogumbaVsebinokoricelakupec vsakemkorakunaku

5级korak:Vnososebnihpodatkov

Vkolikor uporabnikaVprinrupredhodnegavnosasebnihpodkov

Vpiše davčno spevilkopojetja

6级aslovzadostavo

sklikomnasledenjiKORAKVkolikor uporabnik(kupec)oznaciple

7korak: Nacci

库佩克拉科兹比拉网路

Plačilo papračunu

Plačilosplicilnimio

八点八分korak:prgled Naročila

V Temkoraku lahkoenkratpredavsebinokosarice

sklikom na gungb“POTRDI”,bonaročilozakljucheno ins temsekupecrijasplecilom

9.korditevnaročila预言

Ponudnik Naročilo plegleda in kupca obvestiObvestilo/snoviononaročilo/kikupec预jeme/vsebujepzeteknaročilaPonudnik lahko zaprverjanje alizaradavljanjatocnostidobavepokliče kupcana njegovoktnotefonsko

Naročilo Jedokončnoravljenemnakzilubokupepo elektronskipoštiprjelkitevnaročilazdolocenimdobave

Pridovi Artiklov,kijivnik nimanazalogi v lastnemskladiu,jeponudnikizključnovezannadobavosstranissvojegadobateljake jedobavnadologienegadescaddnevajenaročila、lahkoponudnikilonaročilozdemzavrnitvenaročilo kupcapreha veljatiPonudnikneprevzeni odgovornosti zaskodo,ki astalazaraddjihdobavnihrokovalizaradinedobave Artiklov,kij

sponudniku adorajinatega trenutkasosecenefojifksiraniveljajotakozaponudnika

as uporabnikeveljadnaspletnistraniponudnikavserejdostopnipotkio

10号库拉克:波希连杰Blaga

Koso naročeniizdelkiprivljeni,jiponudnikposlje uporabniku

纳契尼波拉契拉

Ponudnikogočanjenacine广场

-Plačilo paracunu

Priplčilua前台zneseksparavna Nasledenjiracun

必威官方下载LabelProfid.o.o,Ozare 18a,2380Slovenj类c,SlovenijaEU

SI56031751000271

模型:SI00

Podscli/referencovpišitestevilkonaročila

BIC/SWIFT:SKBASI2X

spriplailuspaprecunuseblagoodpremiPlačilo Morabti vceuti sparavenio vVnaveenem elektronskemsporočiluboponudnik必威官方下载库佩克拉特罗斯基nastronskiponudnikainfo@labelprofi.comeceplecilo vopisanem7devnem rukuneboporavnano,senaročiloavtomatskospedizkomsiponudnikdvoljueposlatioponnik

-plecilosplecilnimiokreditnimikarticami签证,masterCard

ikreditnimikarticamiveljajonaslevenjipoji

  • sparknik Morabtiistaosbaaitizacija,kotje lastnikplacilnelikednekartice
  • spinruplecilasplecati

sistemuBankart,si kupcilahkoogledajonaspletnemnamNaslovuhttp://www.bankart.si/si/ponudba/procesiranje-prometa-placilnih-kartic/

spinru Patrebese kupci lahko zapocpriuparjona kontaktni中心bankartnatefskoštevilko:(01)5834183zatradavljanajvišjespernjevarnostiizdajateljiplcilnih/likreditnihnadzirajospinrusumazlobejevsaktaqnabredhodnega

sporditvi前jemananimoznasprembavsebinenaročilaozkoncnegazneskanaročila,razenizjemomazodobritvijoponudnika

IZDAJARACETA

PonudnikskupajzborabnikupošljetudiracunNaracunusorazclenjeniceni

kupec Jedžanprevilnostpodkovzaizdajoracunakupec JedlžanprevernostpodkovnaracunuKasneje Podanihugovorovgledepravernostiizdanihracunov

CENE系统

Vseceni trgovinisvevrihvljucujejodv

eneveljajo vtrenutudajenaročila innimajo v panerejdolocene veljavnosti,razen vprinruakcij,koje veljavnostponudbeforbeoznačena

eneveljajo诉prinruplecilazzgorajneveniminacini

kljubgotovilinajboljtocnepotke,selahkozgodi,dajepodekoceniV Temprinru,ali vprinru,dase Artiklaspremeimedobdelavonaročila,boponudnikkkupuogocilodstopodnaku

Popustibrocejskekodeie niizrecnonaveenodrapachenaspletnistranisponudnika

ARILNE KARTICE/PROMOCIJSKEKODE

kitnacinfrebne mlocie toorabnikiidujeeneizdelke kupujejospomčjofnihdariihkartic inpracijskihkodspoustom,kijidobijonarazlicnePromocijska alidernaprinašarazličneugonostiprinakupuKode inpravaraebodovednojasnodo

PleevZEMBLAGA DOSTAVA

Naročila,kibodobodoodposlana vtakojkonaročenoblagonazalogio齐德拉诺

prinruplacila poprecunu Bonaroodosporano,kobokupninapopradracunuplaqana,cecekupecroponudnikaoizvrshenmplaciluPonudnik nidjanvsakdanpreverjati

Obsobotah,Nedeljahpraznikihseodpremablaganeizvaja

pogodbeni伙伴zadoshavoposiljksvoitveopravljaskladnozvojimisplošnimipogojiDostava seizvrsinazerninaslov

NEUSPELA DOSTAVA

idoma, musdavna služba vnabiralniku

PravicaDODPOGOD

库佩克,ki Je Potrošnikvsmludologs

Potrošniknimaprepice doodstopaodpodbeglebam必威官方下载spletne trgovinelabelpre

瑞克拉密治

卡达尔:

ima lastnosti,kitorebnezanjegovomannoa

tikelnimasti,kitorebnezafrebnorabo,zakaterojokupeckupuje,kipachebonudnikuzna

道德比特兹南

ima lastnosti inodlik, kibleizrecnoali molčedogovorjeneospisane

Je ponudnikizročilti

ma Blagostverno纳波

必威官方下载puppec Morao Napencena预科eltronskeganslovainfo@labelprofi.库佩克 Mora ponudnikuogociti,daizdelekprgledaeceNapaka nisporna,boponudnikcimprj,najkasnejepa vroku 8dni,ugodil kupchevemuzahtevkueceonakiobstajaspor,ponudnik venakemPravico dozamenjave Artiklova vracitinezaradrazi

必威官方下载spec skupajz reklacjskimvrnenaslovLABELPROFI, storitved.oproizvodnja,Ozare 18A,2380Slovenj类采捷莫戈切,boponudnikizdelekzamenjal,vnasprotnemprinrupPonudniksipridrujepravicozavriti

ece je neuporabnost Artikla

ee uporabnikblago nemejeno uporajal doodstopaod

PODJETJU

必威官方下载LaBELPROFI, storitved.o

Ozare18A

2380Slovenj类

Matičnaštevica:5871379000

Davčnaštevica:SI 60290099

斯波里州普鲁采

库佩克oz必威官方下载undorabnik lahko vsa vprašanja,pritožbeterfine pripombepošljena elektronskinaslovinfo@labelprofi.com

skladnozzzkonskigaspora
Upravljavec prodajalec se bo trudilpritožbe
irennacinvklikorpa
razmerja mecemter prodajalem ali uporabnikomter upravljavcem,pristijnosodie v Slovenj Gradcu,dogovorjena


Slovenj类c,November2022

Baidu
map