Politikazasebnosti

浦里提卡ZASEBNOSTI

VARSTVOOSBINIHPODATKOV

masen Poltikezabnosteje,davassnanimozakatenebodovasidobnipridobjeni必威官方下载politikazasebnosterejazbiranje,bordavoosebnihpodkov,KijihlabelProfid.ozbiraodvas,ko uporabljate插件必威官方下载http://www.labelprofi.si/必威官方下载spletno trgovinolabelprifi inpovezanespletnestrani,kijh upravljavecumestina

必威官方下载LabelProfi d.o.o.必威官方下载spoštujevasozasebnostsezavezuje,daboosebnepotke,pridobljeneprekspletneg必威官方下载spletne trgovine Labelprifi,Obdeloval skladno zevripskozakonodajo,skladno znacionnozakonoda

必威官方下载LabelProfi d.o.o.se zavezuje,dabovridobljenesebortkeskrbnovaroval必威官方下载Ker Obstajajo vpletnem通知skermsistemulabelProfid.oene pavezavenadrade,zunjespletnestrani,kinosednovezanenapojetje,neprevzemamononobeneodgovornosteza

Lastnik遍历OSEBNIHPODATOV

必威官方下载Pojernik Splošna uredba EU Verjavvu serbnihpotkon,Kirejavstvoesbnihkovje družba LabelProfid.o,Ozare 18a,2380Slovenj Gradec,Slovenija,Elektronskinaslov必威官方下载info@labelprofi.comeftfsaka+386 (0)2 621 3692 in+386 (0)41200091

必威官方下载UPORBNIPROFI POVEZASPLETAMESTALABELPROFI

Uporabnik:Oporabnikspletenegamesta vsakaseba,kikotoskovalec uporabljaspletnomestolispletnot

必威官方下载Spletna LabelProfid.o.Jesak uporabnik,ki torablja Katerokolidnjihpovezanihspletnihmest

-必威官方下载http://www.labelprofi.si/

-必威官方下载//www.promfisher.com/

OSEBNIPODATKI:ZBIRANJEOBDELAVA

esebnipodek je kateracoli通知monzenikejadologi,spidosko,duševno,gospodarsko

Upravljavec skladnoznameni,opedeljenimi诉nadaljevanjuteizjave

  • kontaktnipoatkiovašikomunicatiz upravljavacem
  • spolabnihspletnihstrani upravjavcavstopnitockidostopa
  • ektronskinaslov,nakupi
  • spockriraih kupcih izdelkov (vnosi vunavalnokoarico,ime inpriemek,naslovprivalia,elektronskinaslov,Telefskaskastevica,naslovzadostavoizdelkov,konktipokizadostavo
  • skljenihizdel
  • spreneobrazcePrijave na电子liso ali vrstaoziromapodocje
  • finepotke,kijorabniki prostovoljnopodajo apravljavcu Op Naročiludocengaizdelka

ravljavecnezbrav转privolite,tjesbnihpoatkovobstaja

si sebnipodatki、kinamjivarisrejete、bodoobnavanizaupno inbodo uporabjenizgolj vece Bonasta Patreba adaljnji avašibpoatkovza药名

ijornostiza verdostojstkot uporabnikspletnegamestastedlžnisposkrbetiza

Spletno mesto Lahkosdojnozbiratudinekatereckeostrojsebnipotki,pridobljininapolagiosplitegamestaeTeacieborabljeneizključnozaizdelavosplošnestatistikeouporabispletnegamestatipodkisezbirajospomčjopiškotkovstravljanje inbrisanjepiškotkovedorobnejeopisana vnadaljevanju

必威官方下载OSBISKspLETNE TROVINELABERPROFI

sakemgonasihspletniasnaspletnemstrežnikuvtomatskoshranjujednevniškadotekaspletenegastrežnikaesbnespotkezbiramospiškotkov,pricmervasboritvij invazivnih piškotkovvrašalizavasoprivliev

Vecopolitiki命名qanjapiškotkovnasihspletnihstranePiškotki.

Takozrujemofejjimi aborabnikovnašihspletnihterneizvajamonobenegaprefiranjavasupnegavedenja

OPRAVANAKUPAIZDELKOV

esbnepotke Obdelujemozlasti vprienuTepodatkeobdelujemoizkljnoza命名eizpolnjevanjanai

sebnepoatke,kinamjosredujeteza命名izdelkov,obdelujemoizkljucnoza命名ivasisebnihpodkiipriemek,naslovdustave电传skastevicaselahkoposredujejoponudnikom

多达科拉什科卡波尔亚莫图佐科慕卡契约vzzizizvajanjempogodbeterzaposiljanjepovraševanjaovasemzadovoljstvu

Naše kupce lahko NapolagiZakuna elektronskihkunicacjahnanjihove elektronskenaslovespyfiliranja,temvec vamzoljpošiljamoosnovnoprilgojenasporočila,zakatereocemo,dabivautgnilaObderavi avašihktnihpotkovza命名ganeposredenegaoglasevanja必威官方下载info@labelprofi.com.多德涅通知ovasihprivicazzzizneposrednim trenjem

PosilJanJEPOVPRASEVANJAOSTALAKOUNIKAJAZNSI

Konactroktnepoizdelku

Vta命名zbiramozgoljtistevaseosebnepotkeVsipodki,kizbraniprionasihsplenihezirajoznomzagotavljanjastretv

esredovane kontaktnelaginazacunitegamne uporabljamonigovasporosljete elektronskosporecilonaslov必威官方下载info@labelprofi.com.多德涅通知ovasihprivicazzzizneposrednim trenjem

UPORBNI平台

zavezujemose,davasihosebnihpotkovneboservevanitjimnepoobla

esnanjamovas,dalahkopomeznaopravilavzzizvasitiPogodbiodromadempravnemaesredovanepodhatkeemerjani伙伴ji skrbnovarujejo

Vokviruzakonskihpestijnostisevašiosebnihpodkilahkorazkrivajo

Ponudnikompoštnihstriev

分配器jem,dobaviteljembla

- racunovordskemuservisu,dveniškimpisarnam

Ponudnikomstoritvunicenjaspisov

Ponudnikomstortiv通知sketehnologije v okvirusevisiranja

Skrbnikuspletnestrani管理员

Ponudnikom storitvracunalništva诉oblakusquloMail indrapi);

sponudnikomsistemovza upravjenjeodnosovst

zevujemose/ali Evropskega gospodarskegaprostara ali vmednarodno OrganizacijobVaši scodbeniovdelovalci vZDA程序alipa诉prinrupodkovzagatavljajofineustreznezaitneukrepeskladnozdločbo46Clena Splošneuredbeovupodsprjem Standnihpodbenihklavzul)

OCASHEMBEOSEBNIHPODATKOV

Podatki,kijifljavecspletnegamesta,sehranijozapotrebe upravjavcaspletnegamesta vskladuspogisebnipotki se hranijonaspletnemmestu诉prinrunadaljnjeovnave

esbnihpodkovelahkorazlikujegledena veljavnozakonodajozakonodajaspodročjadkov必威官方下载Vprinru,ko veljavna sektorskazakonodajadoločaobvezne zahrambosebnihpotkov,LABELPROFId.oesbnepopotekuzzakonom

必威官方下载乌波拉布尼克拉什科扎特瓦vpogled vvojeosebne alipotkeooderavinjevehosebnihpotkovsstranipooblaenihsebspisno prošnjotako必威官方下载info@labelprofi.com.Vaso vlogobooobravnavali in

VARNOSTVASIHPODATKOV

Podatke、Kinamjihsperdujetezuporihsplenihstrani、potekomunikacijskihqalihalinakrsenkoli药nacjin、skrbnovarujemoprdizgubo、zlorabo、nepoblanimdotomalirazkrijem、spreminjemaliunicenjem

Podatkissshranjenivstrežniihzaitenihsgeslomspletna trgovina skrbi zavernostvašihsebnihpodkov

spenhanjuborebepovodenjupotkovtjspolnitvi命名na,zakateregasoblidkizbrani,sedopatkinemudomanepovratno trajnoizbrišejo

Vprinru,davljevzavenadratesprevenestrani,kiniso vnikakršnipovezaviz upravljavce

SVOBODAIZBIRE

信息化,kinamjihsperdujete,nadzrujeteviece seodločite,dandoceni

普里维托夫OTROK

Otroci Do 15

zevujemose,danonicolizbnihpodkovodoseb,za katerebisisnanjeniTehpodatkovneborablitjinepoblaenistrkibrezdovoljenjanosilcaskeodgovornostiza纳维德诺斯提、乌契库波德贝vzziz

Upravjavec sibostejurazpologligie vtakih prishrazumnoprizadevalzapretrev

VASE编程

必威官方下载LabelProfid.ozagotavlja uresničevanje vsehvasihprivic,ki vampripadajo vzvezizi

科特monznikiimenjeprevice:

Pravicablicte:ece stkotpoznikprivoli vobderavovasihosebnihpodkovPreklic Privilve na zakonitost obdelavekov,kie e izvajala do njenga

Vaso privljavcuna Elektronskinaslov必威官方下载info@labelprofi.com.ima nobenihnegtivnih

PravicadostopadoosebnihpotkovKotpomeznikimededravjavcaravicodobitipoditevecejetemutako,imateprarico,davogocimododostopdovasihsebnihpodatkovivgled ternjihovoodvidenemobjuhrambepodatkov,otehničnih in Organizackish ukrepihza varvanjepodkov,osttoju avmatiziranega sprejenjaodlocitev,vključnozozobliankanjem profilovi

Pravicadopopravka:cosomezniki,da vomogocimopolnih nedocnih sebnihkvzvezizVtamatespravico,damposrejetedobernilnoizjavozazzurnimiosebnimipodki

Pravica doizbrisaosebnihpodatkovpravica do Pozabe:Pravicoimate用药ci,daravljavecbreznepotrebnegaodlašanjaizbrišeosebnepotkevzzizClena Splošneuredbeovupodecepotki vecrebni vnamee,za kateresobliznialikaceobdelani,cepriklicheteprivlitev

Pravicadoomejitve复元Pravicoimate剂量ci,dravljavecomeji Obdelavovasihpodkov,seobstajaennasledenjihprinrov

切奥列克特切斯蒂obdelavepotkov、zaobdobje、ki upljavcuogoca

ece obdelavaneza

iveljavecpotkovnepotrebujevec,portrebjetepajihvizaujejevljanje,izvajanjealiobranihzahtevkov

stevžiliugovorvzzizobdelavo,dklerseneprevri,alizakonitiravljavcaprvladajonadvasimiraslogi

Pravica预知sljivostipodkovcotsmeznikime

Pravicadougovora:eceobdelavapodkov temeljinasihzakonitih inseih,imatenapodlagirazlogov,povezanihzzvasimfrobnimpoložajem,pravico,dakadarkoliugovarjateobderavivasobnihpodkovspinrubaljevaliz

Obdelavi avašihpodbezenja,vključnozoblikanjemprofilov,Lahko kadarkoli inbrezplecnougovarjatebreznavedberazlogov,tako dananpošljetesporionaelektronskinslov必威官方下载info@labelprofi.com.eceugovarjateobderavivašihpodkovza命名ne

Pravtako vambonavasozatevo vskladuzvnozakonodajopodalitudifine

Pravicado vložitvepritoecsumite,dprioveravivzakonodajessdocročjavstvaosebnihpodkov,eektronskinaslov:gp.i

普里德日奇

必威官方下载LabelProfi d.o.o.spoljihspletnih stragatkovzvkrbnostjo,vedarpazanjhovotocnost,celovitost,kottudizaskodo,kiiijajalaiztega,neprevsemanicakrneod必威官方下载LabelProfi d.o.o.tudine nobeneodgovornosti vpovezavisposlidicami,kijhpzročijoforacije,vsebovanenate必威官方下载LabelProfi d.o.o.nevzema nobeneovornostizabrebene病毒

必威官方下载LabelProfi d.o.o.iodgovorenzaodoceni必威官方下载NIti LabelProfid.oniti kateradica fizičnaosba,kiesodelovalaprinastanku inizderavitehsplenihstrani,zatoneodgovarjazanobenoskodo,kiiijajalaizdo

Pridruujemo sipravico,da uporabnike napotimonadradestranisvetovnegaspleta

edatjeforceliaentena: 译者注解/译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译者译:

必威官方下载LabelProfid.o.o.,Ozare 18a,2380Slovenj类c,SlovenijaEU,T:02/6213692,M:041200091E:fo@labelprofi.com

spemeppolitikeZASEBNOSTI

ravljavecsipridrzujepravico,dakarkoli inbrezpridhodnegaUporabnikaprosimo,dapredvscooprabosplevenega

VELJAVNOST

pulitikazasebnostenatejpovezavid12.1122dje

华府

Baidu
map